• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej
12 2018

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej

 
6 lutego br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2018 roku w obszarze turystyki regionalnej.
Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wsparcie zadań w obszarze turystyki regionalnej polegających na promowaniu turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące w szczególności:
 • rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
 • stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
 • rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
 • rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,
 • rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia. 
W związku z ustanowieniem roku 2018 Rokiem Rzeki Odry w Województwie Lubuskim dodatkowo premiowane będą zadania promujące Rzekę Odrę oraz jej dorzecze w województwie lubuskim, poprzez m.in.:
 • organizację przedsięwzięć turystycznych z wykorzystaniem potencjału rzeki Odry i jej dorzecza,
 • organizację konferencji, warsztatów, podróży studyjnych dla branży turystycznej,
  dot. wykorzystania potencjału rzeki Odry oraz jej dorzecza,
 • organizację i promocję aktywnego wypoczynku nad rzeką, poprzez organizację m.in. obozów, warsztatów, spływów dedykowanych turystom  oraz mieszkańcom województwa lubuskiego.  
W budżecie Województwa Lubuskiego na 2018 rok, w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy przeznaczono środki w wysokości 45.125,00 zł.
 
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 1 marca 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.
O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją