Informacje

Aktualności

Ilustracja do informacji: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych
18 2021

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

 
Burmistrz Rzepina, zgodnie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook