Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Statut

23.05.2017

Statut

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"SŁONECZKO."
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  "SŁONECZKO " w Rzepinie zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z 07 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001 r. Nr 79 poz.855 z p.zm.) oraz niniejszego
    statutu i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
    wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873).
 
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju zaś siedziba mieści się w Rzepinie. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar     Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może  prowadzić działalność poza granicami RP.
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową. Cały uzyskany dochód  Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
 
§ 5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§6
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  "SŁONECZKO" w Rzepinie jest zrzeszeniem dobrowolnym, samodzielnym mającym na celu reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów) bez względu na rodzaj niepełnosprawności.
 
§ 7
Powyższe cele stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie
i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im
prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,

2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które
podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym
wieku.

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej
sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom,

4. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem
z pracy,

5. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,

6. Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób
niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych,

7. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

8. Dbanie o ekologię i ochronę, przyrody.

9. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie.

10. Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów,
podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami
i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
uzależnionych,

11. Inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspokojenia potrzeb wszystkich
osób niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji,
edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym
środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.

12. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi,
fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu
realizacji zadań statutowych,

13. Organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno - oświatowych, rehabilitacyjnych,
opiekuńczo - wychowawczych w tym:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodzin osób niepełnosprawnych
i wolontariuszy, świetlic środowiskowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych,
b) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej,
c) organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów dziennego
i okresowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo wychowawczych,
domów dziecka.

14. Propagowanie i pomoc w badaniach profilaktycznych,

15. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zbliżonych profilem do zainteresowań Stowarzyszenia,

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych
 
§ 9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd a także cudzoziemcy zamieszkujący poza terenem RP.

§ 10
Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 13
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres
    3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
    regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć w terminie 30 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:

l) Walne Zgromadzenie.

2) Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia. Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 18
1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa
uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie ma połowy uprawnionych
członków Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia pół godziny później tego samego dnia i może ono skutecznie obradować, jest prawomocne niezależnie od ilości członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na
wniosek Komisji Rewizyjnej,
d)wybór prezesa, wiceprezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej członków,
e) ustalenie wysokości składek członkowskich odbywa się na mocy uchwały,
f) nadawanie godności członka honorowego,
g) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
h)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i)podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych podmiotów
organizacyjnych,
j) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
k) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
l) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
 
§ 19
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się
sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§20
Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i nadzorowanie pracy jednostek podległych
Stowarzyszeniu.

3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez
Walne Zgromadzenie.

4. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.

6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

7. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.

8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członków powstałymi na tle działalności
Stowarzyszenia.

10. Uchwalanie i nadzorowanie Regulaminów Organizacyjnych powołanych jednostek,

11. Powoływanie i zatrudnianie kierowników organizacyjnych jednostek podległych
Stowarzyszeniu, zatrudnianie pracowników jednostek organizacyjnych. a także osób
niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

12. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.

13. Zatrudnianie lub zawieranie umowy zlecenia czy też umowy o dzieło w przypadku
potrzeby wykonania prac wymagających szczególnych kompetencji lub uprawnień.

§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się
Przewodniczącego

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia i
podległych jednostek,

2) wykonywanie kontroli wyrywkowych na zlecenie Zarządu,

3) Przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych i składanie pisemnych wyjaśnień,

4) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia,

5) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie
z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenia nie wyżej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni

4. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu zarządu z głosem
doradczym.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 22
Majątek Stowarzyszenia tworzą: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

c) wpływy z działalności statutowej,

d) nawiązki z sądu, urzędu skarbowego.

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez Zarząd. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa i sekretarza Zarządu.

2. W przypadku długoterminowej nieobecności Prezesa Zarządu lub Sekretarza Zarządu
kompetencje przejmuje Wiceprezes Zarządu, a w przypadku długotrwałej nieobecności Skarbnika kompetencje przejmuje członek Zarządu.

3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia gdy są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami
bliskimi,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego Stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.

4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych   "SŁONECZKO"   nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział VI
Zmiana statutu, zrzeszanie się i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 23
Stowarzyszenie może być członkiem innego Stowarzyszenia.

§ 24
Uchwałę w sprawie zmiany statutu, zrzeszenia się lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie głosami 50 % plus 1, przy obecności quorum uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych zwykłą większością głosów.
Wtyczka Facebook