Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Door-to-door

16.11.2021

Świadczenia usług transportowych door-to-door na rzecz mieszkańców Gminy Rzepin.

 
 
 
Urząd Miejski w Rzepinie realizuje usługi indywidualnego transportu „door-to-door” w ramach którego możliwe będzie bezpłatne skorzystanie z przejazdu specjalistycznym pojazdem, przystosowanym do przewozu max. 9 osób, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Usługa będzie dostępna dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Rzepin w okresie do 30 czerwca 2024r.
 
Głównym celem świadczonej usługi jest zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania niezbędnych umiejętności społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych przez mieszkańców Gminy z uzasadnionymi potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Indywidualny transport osób będzie obejmował swym zasięgiem teren województwa lubuskiego.
 
Osobami uprawnionymi do korzystania z transportu specjalistycznego są w szczególności:
*osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
*osoby korzystające z Klubu Senior + w Rzepinie;
* osoby posiadające znaczne ograniczenia w samodzielnym  przemieszczaniu  się  (poruszające  się  na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul łokciowych, balkonika,  osoby  niewidome, słabowidzące,  będące niezdolne do korzystania ze środków  transportu zbiorowego);
 *inne osoby z uzasadnioną potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
 
Cel przejazdu w ramach usługi „door - to – door” obejmować będzie następujące kategorie:
 * aktywizację społeczną - w tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, m.in. poprzez udział w zajęciach propagujących dostęp do kultury (kino, teatr itp.), jak również poprzez spotkania integracyjne;
*zawodową - w tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu;
* edukacyjną - wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy;
* zdrowotną - wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie (wizyty u specjalistów, rehabilitacje).
 
Osoby korzystające z usługi zobowiązane będą wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków, deklarację o zachowaniu celu podróży, jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki do niniejszego ogłoszenia).
Usługa „door – to – door” świadczona będzie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 19.00.
 
Zapotrzebowanie na usługę należy rezerwować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 508 057 024 (telefon czynny od pon. do pt. w godz. 8:00-15:00) lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rzepinie (pokój nr 1).
W każdym przypadku podczas zgłaszania zapotrzebowania wymagane będzie złożenie pisemnego wniosku (wzory dokumentów do pobrania poniżej w formie załączników).
W przypadku, gdy osoba uprawniona, która zamówiła usługę transportową, nie będzie mogła z niej skorzystać w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest ona do bezzwłocznego odwołania zamówionego przejazdu (usługi transportowe na terenie Gminy Rzepin należy odwołać z co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem, natomiast poza terenem Gminy z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem).
 
Plakat informujący o projekcie "Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Rzepin" - pobierz
 
 
Wtyczka Facebook