Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Burmistrz Rzepina zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Rzepinie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzepin na lata 2023-2033
06 2023

Burmistrz Rzepina zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Rzepinie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzepin na lata 2023-2033

 
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Rzepina zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Rzepinie uchwały nr LXXVIII/503/2023 z dnia 31.08.2023r o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzepin na lata 2023-2033.
 
W dniu 31.08.2023r radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzepin na lata 2023-2033. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr LXXV/483/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzepin, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.
 
Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.
 
Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Rzepinie mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.
 
Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.
 
W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzepin na lata 2023-2033
Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.
Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.
 
Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 9 października 2023 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: promocja~@~rzepin~.~pl w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Rzepinie Plac Ratuszowy 1 69-110 Rzepin lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Rzepinie.
Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 9 października 2023 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.
 
Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzepin na lata 2023-2033!
 
Załączniki:
  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Obwieszczenie
  3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  4. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  5. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook