Informacje

Aktualności

Ilustracja do informacji: Kontrola umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
21 2022

Kontrola umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021, poz. 888 ze zm.) Burmistrz Rzepina jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli ich funkcjonowania i opróżniania.
 
W związku z powyższym, w dniach 23 czerwca – 29 lipca 2022 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzepinie przeprowadzą kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy Rzepin wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 
Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur (tylko imienne rachunki, faktury vat).
 
Kontrolą w pierwszej kolejności objęte zostaną nieruchomości położone na obszarze wsi  Lubiechnia Wielka oraz Drzeńsko.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook