Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Ochrona Danych Osobowych

06.06.2018

Informacja

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Rzepinie jest Burmistrz Rzepina, ul. Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin.
2.    Jeśli mają Państwa  pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: e-mail
3.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
12.    Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Klauzula informacyjna do spraw, także załatwianych milcząco:
- Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Rzepinie jest Burmistrz Rzepina, ul. Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, burmistrz~@~rzepin~.~pl
- Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod~@~itmediagroup~.~pl
- Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) oraz ustaw kompetencyjnych, merytorycznych związanych z postępowaniem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h KPA.  
- Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia zadań związanych z postępowaniem administracyjnym, także w sprawach załatwianych milcząco, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: strony postępowania, organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych. Korzystanie z w/w uprawnień nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA). Dostęp do akt postępowania czy sprostowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Przetwarzane dane pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, z ogólnie dostępnych rejestrów publicznych oraz z rejestrów organów administracji publicznej właściwych rzeczowo i miejscowo.
- Podanie przez Państwa danych i przetwarzanie wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
- Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Wtyczka Facebook